Intelligentie

De bekende Amerikaanse psycholoog David Wechsler definieert het begrip intelligentie als volgt: ‘Intelligentie is het vermogen doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan’.

Intelligentie zegt dus iets over hoe goed een kind in staat is zich aan te passen aan verschillende situaties en in welke mate het kind over vaardigheden beschikt die daarin van hem of haar verwacht worden. Intelligentie heeft betrekking op de vaardigheid waarmee we de informatie uit onze omgeving kunnen verwerken en daar vervolgens betekenis aan kunnen geven door erover na te denken. Intelligentie is een belangrijke voorspeller van schoolprestaties, maar niet de enige.

Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten, die aangeleerde kennis, begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden meten. Bij intelligentieonderzoek wordt naar veel meer verschillende aspecten van het functioneren gekeken. Het geeft een beeld van de sterke kanten van uw kind en laat zien met welke vaardigheden uw kind meer moeite heeft.

Scroll naar boven
WhatsApp chat